Categorieën

Download algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website http://www.sigarenmagazijnhethoekje.nl, op alle diensten die op de site beschikbaar zijn en op enige en alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die daaraan zijn gekoppeld.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing naast de Gebruiksvoorwaarden die op de website beschikbaar zijn. In het geval van enige inconsistentie tussen deze Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden prevaleren deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 1 - Algemeen
Door gebruik te maken van de diensten bevestigt en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.
1. U verplicht zich om alle instructies op de site op de juiste wijze te volgen, zoals onder meer het verschaffen van juiste, accurate, up-to-date en volledige persoonlijke gegevens over uzelf.
2. U verplicht zich om uw persoonlijke gegevens binnen tien (10) dagen te updaten in het geval dat zich enige wijzigingen voordoen.

Artikel 2 – Geen onwettig of verboden gebruik.
U verplicht zich om de diensten niet voor illegale doeleinden te gebruiken of in strijd met deze Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden of enige andere toepasselijke bepalingen.

Artikel 3 – Beperking/beëindiging
Sigarenmagazijn ‘t Hoekje behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot alle diensten of een deel daarvan op enig tijdstip te beëindigen om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid van de zijde van Sigarenmagazijn ‘t Hoekje . Redenen voor een dergelijke beëindiging omvatten, maar zijn niet beperkt tot (a) inbreuk op of schending van deze Algemene Voorwaarden en/of Gebruiksvoorwaarden, (b) op verzoek van politie of justitie, (c) bij onvoorziene technische problemen of beveiligingskwesties, en (d) bij langere periodes van geen activiteit.

Artikel 4 – Aanbiedingen / Overeenkomst
Alle aanbiedingen van de zijde van Sigarenmagazijn ‘t Hoekje zijn pas bindend nadat u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Sigarenmagazijn ‘t Hoekje waarmee de overeenkomst wordt bekrachtigd. U bent zich bewust van de technische stappen die leiden tot de bekrachtiging van de overeenkomst, of de overeenkomst zal worden gearchiveerd en toegankelijk is, en de talen waarin de overeenkomst kan zijn opgesteld.  Sigarenmagazijn ‘t Hoekje is niet verplicht u informatie te verschaffen met betrekking tot het bovenstaande voorafgaande aan de bekrachtiging van de overeenkomst.

Artikel 5 – Leverings- en verzendinformatie
Voor meer informatie over de verzendkosten en de levertijd, zie de informatiepagina over verzending op onze site. De maximale levertijd bedraagt te allen tijde dertig dagen. Mocht Sigarenmagazijn ‘t Hoekje niet in staat zijn het product of de producten binnen dertig dagen te leveren, dan zal Sigarenmagazijn ‘t Hoekje u hiervan onmiddellijk schriftelijk (per e-mail, per fax of met de post) op de hoogte stellen, in welk geval u het recht heeft de overeenkomst op te zeggen middels een schriftelijke kennisgeving (per e-mail, per fax of met de post) aan Sigarenmagazijn ‘t Hoekje. We zullen betalingen die door u zijn gedaan binnen dertig dagen terugstorten, zonder dat we enige andere of verdere aansprakelijkheid accepteren.

Artikel 6 – Risico tijdens transport
Tijdens het transport van het product of de producten draagt Sigarenmagazijn ‘t Hoekje het risico van schade, diefstal of verlies. Op het moment van levering van het product of de producten gaat dit risico op u over.

Artikel 7 - Bedenkperiode
Na ontvangst van de producten mag u de overeenkomst binnen zeven dagen opzeggen op voorwaarde dat de verzegelde fabrieksverpakking van de producten volledig intact is. U dient Sigarenmagazijn ‘t Hoekje hier via e-mail over te informeren en de producten per onmiddellijk te retourneren. U draagt het risico tijdens het retour transport. In het geval dat betaling reeds heeft plaatsgevonden, zal Sigarenmagazijn ‘t Hoekje na ontvangst van de betreffende producten het verschuldigde bedrag krachtens deze overeenkomst binnen dertig dagen aan u terugbetalen. De verzendkosten voor het retourneren van de producten worden niet vergoed.

Artikel 8 – Garantie
1. Klachten met betrekking tot geleverde producten worden alleen behandeld indien de producten binnen 30 dagen na levering worden geretourneerd aan Sigarenmagazijn ‘t Hoekje, voorzien van een uitgebreide beschrijving van de aard en de mate van het defect. Na afloop van deze periode worden de geleverde producten beschouwd als zijnde naar tevredenheid en is de levering onvoorwaardelijk geaccepteerd.
2. Indien Sigarenmagazijn ‘t Hoekje van mening is dat een klacht terecht is, is het bedrijf enkel verplicht om op zo kort mogelijke termijn vervangende producten te leveren. U heeft geen recht op enige schadevergoeding. De kosten van beide zendingen, de reparatie en/of vervanging zijn voor rekening van Sigarenmagazijn ‘t Hoekje.
3. De garantie waarnaar in dit artikel wordt verwezen, is niet van toepassing in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Sigarenmagazijn ‘t Hoekje is beperkt tot de garantie die staat vermeld in artikel 8. In elk geval blijft de aansprakelijkheid van Sigarenmagazijn ‘t Hoekje voor de levering van defecte producten beperkt tot de directe schade met een maximum van de overeengekomen prijs van de betreffende producten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten tenzij de schade het gevolg is van onze bewuste opzet of ernstige nalatigheid.
2. Onverminderd artikel 10 lid 1, is Sigarenmagazijn ‘t Hoekje niet aansprakelijk in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.
3. U stemt er hierbij mee in om Sigarenmagazijn ‘t Hoekje en enige andere partij die betrokken is bij het creëren, het produceren of de levering van de website of de diensten schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims van derde partijen wegens of voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten en/of uw schending van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 10 – Bewijs
Tenzij het tegendeel wordt bewezen, geldt de administratie van Sigarenmagazijn ‘t Hoekje als overtuigend bewijs van de bestellingen die u heeft gedaan, van uw betaling aan Sigarenmagazijn ‘t Hoekje en de diensten. U stemt er hierbij mee in dat elektronische communicaties als bewijs kunnen worden overlegd.

Artikel 11 – Douane
Sigarenmagazijn ‘t Hoekje kan niet garanderen dat de douaneautoriteiten de goederen die u heeft besteld, niet in beslag zullen nemen. Indien dit het geval is, zal Sigarenmagazijn ‘t Hoekje u niet vergoeden voor enige betalingen.

Artikel 12 - Betaling
Meer informatie over verzendkosten en levertijd vindt u op de Check Out pagina op onze website.

Artikel 13 - Diversen
1. Sigarenmagazijn ‘t Hoekje behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij plaatsing van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op het internet.
2. Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen enige en alle voorafgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Indien wordt bepaald dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is of onuitvoerbaar, laat een dergelijke niet-rechtsgeldigheid of onuitvoerbaarheid enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden onverlet, welke bepalingen onverminderd van kracht zullen blijven.
3. Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de vigeur van de Nederlandse wet. De arrondissementsrechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over enige en alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden.

Aanmelden Nieuwsbrief

 Waarschuwing!

Leeftijdsverificatie.

Om deze website te bezoeken hanteren wij een minimumleeftijd van 18 jaar,
dit in verband met de nieuwe regelgeving wat betreft de verkoop van tabaksartikelen.
Bij twijfel kunnen wij om extra legitimatie vragen!